Alles-in-1AllesToetsenLeerkracht/SchoolLeerling

Verantwoording

Ik wil meer weten over:

Alles-in-1 en de Wet Primair Onderwijs

In de Wet  voor Primair Onderwijs (WPO) wordt in artikel 9 de inhoud van het onderwijs beschreven. Hierin staat het volgende:

Artikel 9. Inhoud onderwijs*
1. Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang:

 1. zintuiglijke en lichamelijke oefening;
 2. Nederlandse taal;
 3. rekenen en wiskunde;
 4. Engelse taal;
 5. enkele kennisgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, staatsinrichting, geestelijke stromingen);
 6. expressie-activiteiten;
 7. bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer;
 8. bevordering van gezond gedrag.

Alles-in-1 is de enige methode die voldoet aan de wettekst die wenst dat de vakken in samenhang worden aangeboden.

*Bron: WPO

Alles-in-1 en de kerndoelen

Alles-in-1 voldoet aan:

 • de kerndoelen Engels;
 • de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld;
 • de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie.

Alles-in-1 voldoet samen met Alles-Apart aan de:

 • kerndoelen Nederlands

Alle twaalf de kerndoelen voor de Nederlandse taal zijn door SLO aangetroffen.
Bekijk de uitgewerkte analyse.
Bekijk de belangrijkste vindplaatsen van de kerndoelen binnen Alles-in-1.

Kerndoelenboekje
Wanneer je de preambule en begeleidende teksten bij de kerndoelen leest, wordt de meerwaarde van samenhangend onderwijs telkens benadrukt.

SLO analyseert geregeld leermiddelen vanuit een bepaalde leerplankundige thematiek.

In december 2012 heeft SLO de kerndoelen Nederlandse taal van taalmethodes in het basisonderwijs geanalyseerd. Hier vindt u een overzicht van de analyses van de belangrijkste taalmethodes.

Alles-in-1 en de referentieniveaus voor taal

Leerlingen die in groep 8 met Alles-in-1/Alles-Apart niveau D (= groep 7) afsluiten, behalen het referentieniveau 1F (basisniveau) voor taal.

Leerlingen die in groep 8 met Alles-in-1/Alles-Apart niveau E (= groep 8) afsluiten, zitten tussen het referentieniveau 1F en 1S (streefniveau) in.

Leerlingen die in groep 8 met Alles-in-1/Alles-Apart niveau F (= groep 8+) afsluiten, behalen het referentieniveau 1S.

Bekijk hier de analyse.

Alles-in-1 en burgerschapsvorming

De bedoeling van de wetgeving democratisch burgerschap en integratie zit ‘m niet alleen in het aanbieden van bepaalde les/leerstof, maar juist ook heel erg in hoe je omgaat met elkaar in de klas, op het plein, wat de regels en afspraken zijn, hoe leer je samenwerken/discussiëren, hoe ga je om met conflicten, welke waarden en normen hanteert de school, e.d. Dat ligt voor een groot deel buiten ons bereik en ligt in de handen van de mensen op school en hun visie daarop.

Kennis en vaardigheden die via een methode aangeboden kunnen worden zijn binnen Alles-in-1 opgenomen. Bekijk de belangrijkste vindplaatsen in dit document.

Alles-in-1 en de Canon Nederlandse geschiedenis

Hier vindt u een duidelijk overzicht van de canon onderwerpen en waar deze binnen Alles-in-1 aangeboden worden.

Alles-in-1 en de inspectie

De inspectie komt steeds vaker scholen tegen die met Alles-in-1 werken en dat is goed want de beginfase werd nog wel eens gekenmerkt door onbekend maakt onbemind. Inmiddels hebben veel inspecteurs gezien dat werken met Alles-in-1 een positieve bijdrage levert op het reilen en zeilen binnen de scholen. Ook moet bij de inspectie bekend zijn dat er meerdere scholen zijn met het predicaat Excellent waarbij Alles-in-1 een belangrijke rol speelt.

De inspectie zal en mag niet oordelen over een methode an sich. De inspectie beoordeelt hoe er (met de methodes)  gewerkt wordt, hoe resultaten bij gehouden worden, of de resultaten overeenkomen met de verwachtingen en hoe de school zijn visie en organisatie heeft verantwoord in de schoolgids.

Oud-inspecteur van het onderwijs Henk van de Weijden draagt Alles-in-1 een warm hart toe! Lees zijn tekst over onderwijs in samenhang.

Visie van Alles-in-1 bevestigd door andere (wetenschappelijke) bronnen.

‘Door de bovenmatige nadruk op delen van enkele vakgebieden (taal en rekenen) is de balans in het onderwijs verstoord. Er treedt een verschraling op van het onderwijsaanbod, die strijdig is met de uitgangspunten en doelen van de Wet op het Primair Onderwijs. Kinderen zijn zoveel meer dan hun scores. Talenten op sociaal, motorisch, creatief en expressief gebied sneeuwen onder.’
Bron: www.redhetbasisonderwijs.nl

‘Taal speelt een belangrijke rol in het zaakvakonderwijs: kinderen leren via taal. Ze ontwikkelen taal het best in een betekenisvolle context. Het zaakvakonderwijs biedt zulke contexten volop omdat het over de wereld gaat waarin kinderen leven. Maar kinderen ondervinden vaak problemen met de zaakvakken, omdat ze de taal onvoldoende begrijpen. Taal- en zaakvakonderwijs gaan hand in hand en versterken elkaar.’
Bron: Expertise Centrum Nederlands – Boek ‘Taal en zaakvakken, twee vliegen in één klap.

‘Inhouden en doelen dienen zo veel mogelijk op elkaar te worden afgestemd, verbinding te hebben met het dagelijks leven en in samenhang te worden aangeboden.
Bron: preambule van de kerndoelen van het basisonderwijs

‘De KNAW maakt zich zorgen over de dalende prestaties bij basisschoolleerlingen op het terrein van de wo vakken. Gezien het grote belang voor de vorming van de kinderen én de maatschappij is dit onwenselijk.’ Eén van de aanbevelingen : ‘Benut beter de synergie tussen taal, rekenen en wereldoriëntatie.’
Bron: publicatie 2013 ‘Wereldoriëntatie in het primair onderwijs’ van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

‘Het plezierige is dat zaakvakken zich door hun concrete inhoud juist erg goed lenen voor de uitbreiding van de Nederlandse taalvaardigheid.’
Bron: Portaal – Praktische taaldidactiek voor het primair onderwijs, Harry Paus (red.), uitgeverij Coutinho, 2002

‘Leerlingen leren geen taal door de lesjes in de taalmethode te maken. ‘
Bron: http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.nl/search/label/taalrijk%20vakonderwijs

‘Los het probleem van de achterstand van jongens dus niet administratief op, maar met ook op hen gerichte didactiek, inhoud en methoden. Daarbij zijn gevarieerde leerstijlen noodzakelijk, maar ook feeling voor de manieren waarop jongens en meisjes (soms anders) leren. Het gaat niet alleen om de resultaten, om cijfers voor taal of wiskunde, maar om de bredere ontwikkelingsopgaven waarvoor jongens en meisjes staan. ‘
Bron: publicatie 2011 ‘Gescheiden onderwijs?’ Lauk Woltring, onderzoeker, adviseur en coach.

‘Zaakvakteksten zijn bedoeld om de kennis van de wereld te vergroten, maar stimuleren tegelijkertijd de woordenschatontwikkeling. Woordenschat en kennis van de wereld zijn beide belangrijke factoren bij begrijpend lezen. Ze moeten ingezet worden om de taalontwikkeling te stimuleren. We spreken dan van taalgericht vakonderwijs.’
Bron: Hajer & Meestringa, 2009

‘Bij het creëren van een krachtige en rijke leeromgeving speel je als leraar in een veld waarin je enerzijds werkt aan het bereiken van de kerndoelen, anderzijds aandacht geeft aan leren waarop de leerling zelf invloed uitoefent en waarbij je optimaal rekening houdt met de verschillen tussen kinderen.’
Bron: Méér dan onderwijs – Theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool, Eddy Alkema e.a., van Gorcum, 2006

‘Uit onderzoek blijkt dat onderwijs in leesstrategieën het best werkt als het wordt geïntegreerd met het zaakvak en taalonderwijs. Leesstrategieën moeten dus niet geïsoleerd worden aangeboden, want anders treedt geen transfer op. Men moet geen strategiebeheersing nastreven, maar strategische lezers.’
Bron: http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl Onderzoek: De integratie van taal- en vakonderwijs door Erik van Schooten /Yolande Emmelot