Alles-in-1AllesToetsenLeerkracht/SchoolLeerling

Meer over:
Alles-Apart, de taallijn

Alles-Apart is de instructietaallijn voor groep 5-8.

Zonder poespas worden de spellingcategorieën, de werkwoordspelling, de grammaticaregels en de leesstrategieën uitgelegd en geoefend. Binnen Alles-Apart is de hoofdzaak taalregels leren en oefenen. Helder en duidelijk. Alles-Apart is de ideale aanvulling voor de Alles-in-1 projecten voor groep 5-8 en er kan uitstekend zelfstandig mee gewerkt worden.

Taalverwerving ontwikkelt zich het best door expliciete én contextrijke aanbieding.
Expliciet gebeurt dat in Alles-Apart.
Contextrijk gebeurt dat binnen de projecten van Alles-in-1.
Alles-in-1 + Alles-Apart = kerndoelendekkend voor de Nederlandse taal.

Ik wil meer weten over:

De inhoud

Alles-Apart bestaat uit 15 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bevat lesstof voor één week, waarin expliciet aandacht besteed wordt aan de volgende acht onderdelen:

1- begrijpend lezen
2- woordenschatonderwijs
3- mondelinge vaardigheid
4- spelling van onveranderlijke woorden
5- werkwoordspelling
6- grammatica
7- stellen in de Weekopdracht
8- Engels (vanaf niveau D)
9-voortgezet technisch lezen (aparte werkboekjes)

Samen met de 25 projectweken maakt dat de 40 weken vol.

N.B. In de hoofdstukken  11 t/m 15 worden geen nieuwe regels aangeleerd; zo heeft u bij een kort schooljaar toch alles aangeboden.

De niveaus

Net als bij de projecten voor Groep 5-8 heeft Alles-Apart zes niveaus.

 • A – taalzwakke leerling in groep 5
 • B – gem. groep 5
 • C – gem. groep 6
 • D – gem. groep 7
 • E – gem. groep 8
 • F – snelle, begaafde leerling in groep 8

Hoe ziet een week eruit?

DAG

INSTRUCTIE

ZELFSTANDIG WERKEN

maandag

 

Begrijpend lezen
Spelling I
Weekopdracht

Werkblad Spelling I

dinsdag

Spelling II
Technisch lezen (ABC)

Werkblad Spelling II
Werkblad les 1

woensdag

Werkwoorden

Werkbladen werkwoorden

donderdag

Spelling I en II
Toets 1: werkwoorden
Toets 2: dictee

Werkbladen Spelling I + II

vrijdag

Grammatica
Nabespreken dictee/toets
Extra instructie waar nodig
Technisch lezen (ABC)

Werkbladen grammatica
Herhaling en verrijking
Werkblad les 2

gedurende de week

Woordenschat
Engels (DEF)

Woordenschat
Weekopdracht
Engels werkbladen (DEF)

Begrijpend lezen

Elke week begint met een les begrijpend lezen. Het thema van de tekst en de tekstsoort is voor alle niveaus hetzelfde en kan op alle niveaus gezamenlijk geïntroduceerd worden. De inhoud van de tekst en de opdrachten verschillen per niveau.

De les begrijpend lezen is een instructieles. De leerkracht bepreekt samen met de kinderen de tekst en begeleidt de kinderen bij het maken van de opdrachten. De interactie en het hardop voordoen door de leerkracht zijn belangrijk zijn bij begrijpend lezen. In het handboek is dit verder uitgewerkt. Enkele opdrachten zijn aangeduid met een sterretje. Deze opdrachten gaan verder dan de basisstof, waardoor er gemakkelijk gedifferentieerd kan worden. In de tekst komen woorden voor, die bij het onderdeel spelling behandeld worden.

Spelling

Elke week worden er twee spellingproblemen aangeboden, geoefend en getoetst. Het eerste spellingprobleem (Spelling I)een nieuw of relatief moeilijker probleem Het tweede spelling probleem (Spelling II) is een herhaling of relatief gemakkelijker probleem. De leerkracht geeft instructie, maar de instructie staat ook nog eens kort en bondig in het lesboek. Kinderen kunnen zo nog even terugkijken en werken daarna zelfstandig in hun werkboek.

Alle leerlingen hebben een spellingklapper. De tabbladen in de spellingklapper komen overeen met de twaalf spellingcategorieën. Ieder tabblad (spellingcategorie) heeft een eigen kleur en herkenbaar pictogram. Deze kleuren en pictogrammen komen terug in het les- en werkboek. Op het tabblad wordt het betreffende spellingproblemen kort en bondig uitgelegd. Tijdens de spellinglessen worden woorden met een specifiek spellingprobleem steeds achter het juiste tabblad in de klapper geschreven. Vooral voor zwakke spellers en beelddenkers biedt dit een extra ondersteuning bij het categoriseren van de spellingproblemen.

Elke week is er op donderdag een dictee. Naar aanleiding van de resultaten van het dictee maken de leerlingen een herhalingsblad of verrijkingsblad in hun werkboek.

Voortgezet technisch (niveau ABC)

Elke week kunnen twee technisch leeslessen gegeven worden. In de eerste les staat een woorddoel centraal. In de tweede les wordt het woorddoel van les 1 herhaald en staat een zinsdoel centraal. De lessen zijn opgebouwd volgens het directe instructie model. Na de instructie gaan de leerlingen zelfstandig of onder begeleiding van de leerkracht aan het werk.

Werkwoorden

Elke week wordt er een les werkwoordspelling aangeboden. De leerkracht geeft instructie, maar de instructie staat ook nog eens kort en bondig in het lesboek. De leerlingen maken zelfstandig twee werkbladen in hun werkboek. Achterin elk lesboek staan handige schema’s en overzichten die de kinderen kunnen gebruiken bij het vervoegen van de werkwoorden. Elke week wordt op donderdag middels een korte toets nagegaan of de leerlingen de lesstof beheersen.

Grammatica

Elke week wordt er een les grammatica aangeboden. De leerkracht geeft instructie, maar de instructie staat ook nog eens kort en bondig in het lesboek. De leerlingen maken zelfstandig twee werkbladen in hun werkboek. Achterin elk lesboek staan alle onderdelen van woord benoemen en zinsontleden handig en overzichtelijk bij elkaar.

Na elke zes hoofdstukken is er een toets om na te gaan of de leerlingen de lesstof beheersen.

Woordenschat

Elk hoofdstuk worden zeven woorden aangeboden. Deze woorden worden aangeboden volgens de ‘viertakt strategie’. Deze aanpak bestaat uit vier onderdelen:

Voorbewerken; het oproepen van de voorkennis en daarbij zoveel mogelijk verbindingen leggen. Dit kan kort zijn, bij het woord communicatie betekent het misschien dat u een bijzonder telefoongesprek met iemand voert.

Semantiseren; in deze fase wordt het woord duidelijk uitgelegd. Laat eventueel een plaatje of een voorwerp van het woord zien.

Consolideren; de woorden moeten nu ingeslepen worden, dat is meer dan alleen begrijpen van het woord. Denk hierbij aan passieve oefeningen (Wat is verbale communicatie?) en actieve oefeningen (Welke vorm van communicatie zie je op dit plaatje?).

Controleren; de laatste fase is het nagaan of de betekenissen zowel passief als actief zijn verworden.

In de handleiding staan tips hoe met de aangeboden woorden geoefend kan worden.

Stellen in de Weekopdracht

Elke week wordt er een stelopdracht aangeboden. De stelopdracht houdt verband met het thema van de leesles aan het begin van de week. De hele week kan aan de stelopdracht gewerkt worden.

Engels (DEF)

In elke les staat voor alle drie de niveaus één onderwerp centraal, echter per niveau met een uitbreiding. Indien u meerdere niveaus in één groep heeft, kunt u een deel van de instructie gezamenlijk bespreken. De verwerking op eigen niveau vindt plaats in het werkboek.

Materialen

Bij Alles-Apart horen de volgende materialen:

 • lesboeken en werkboekjes
 • handboeken
 • antwoordenboeken
 • spellingklapper met tabbladen voor belangrijke spellingregels, schema’s voor de werkwoordspelling en basisregels voor de Engelse taal
 • posters voor  werkwoordvervoegen / fokschaap
 • kijkplaten ei-ij-au-ou
 • kopieerbladen voor spelling en werkwoordspelling
 • voortgezet technisch lezen (aparte werkboekjes)

Online:

 • toetsprogramma*
 • digibordboeken
 • formats voor groepsplannen, weektaken e.d.
 • flitswoordenprogramma
 • tips en advies

* U kunt kiezen voor ons online toetsprogramma AllesToetsen. Geen nakijkwerk en direct inzage in vele resultaatschermen.

Kenmerken

 • Alle strategieën en doelen voor begrijpend lezen en de regels voor (werkwoord)spelling en grammatica worden in Alles-Apart gevalsgewijs en systematisch aangeleerd. Herhaling en toepassing vindt plaats binnen de projecten in een contextrijke omgeving.
 • De lesstof in het lesboek wordt kort en duidelijk uitgelegd, zodat de meeste leerlingen zich de stof na een korte instructie zelfstandig eigen kunnen maken.
 • Er is veel ruimte voor zelfstandig werken, zodat de leerkracht de leerlingen die dat nodig hebben verlengde instructie kan geven.
 • Er kan zowel in tempo als op niveau gedifferentieerd worden.
 • De lessen kosten weinig voorbereidingstijd voor de leerkracht.
 • Alles-Apart bevat voor de leerling praktische hulpmiddelen:
 • spellingklapper met alle twaalf spellingcategorieën in een handig overzicht;
 • helder overzicht woordbenoemen;
 • helder overzicht zinsontleden;
 • kijkplaten voor spelling (au-plaat, ou-paat, ei-plaat, ij-plaat);
 • leeswijzer met de zeven belangrijkste leesstrategieën voor begrijpend lezen;
 • teksthulp met tips m.b.t. structuur van de tekst, signaalwoorden en moeilijke woorden/zinnen.
 • Alles-Apart is ook geschikt voor scholen die op zoek zijn naar een korte en overzichtelijke methode voor taal, (werkwoord)spelling, grammatica begrijpend lezen en Engels. De methode is ideaal voor scholen die een kapstok willen met alle onderdelen van taal, maar daarnaast hun eigen invulling willen geven aan het taalonderwijs.
 • Alles-Apart is in vergelijking met andere taalmethoden spotgoedkoop!

De meerwaarde van Alles-Apart

Logisch
Helder en duidelijk worden de regels en strategieën aangeboden. Zonder poespas zodat de kinderen snappen waar het om gaat.

De instructies en afspraken staan kort en bondig beschreven in het lesboek, zodat kinderen de regels altijd na kunnen lezen.

Motiverend
Gedurende een week oefenen de kinderen heel specifiek en intensief met de nieuwe lesstof. Ze weten precies wat er van hen gevraagd en verwacht wordt. De duidelijke structuur werkt motiverend en stimuleert de zelfstandigheid. Daarnaast kan er zowel in tempo als op niveau gedifferentieerd worden.

Efficiënt
Er zijn minder boeken, minder werkboeken en minder leswisselingen, dat zorgt voor meer rust en meer lestijd. Veel oefeningen in het werkboek worden gevolgd door een controlevraag. Kinderen kunnen zo hun werk nog eens te bekijken en direct eventuele fouten verbeteren.

Effectief
Taalverwerving ontwikkelt zich het best door expliciete én contextrijke aanbieding.
Expliciet gebeurt dat in Alles-Apart.
Contextrijk gebeurt dat binnen de projecten van Alles-in-1.
Dat maakt de combinatie Alles-Apart en Alles-in-1 is ijzersterk.