Alles-in-1AllesToetsenLeerkracht/SchoolLeerling

Vraag en antwoord

verantwoording

Ik wil meer weten over:

Voldoet Alles-in- 1 aan de kerndoelen?

Ja.

Alles-in-1 en Alles-Apart zijn samen kerndoelendekkend voor alle vakken en vaardigheden m.u.v. rekenen, gym en handschriftontwikkeling.

Anders gezegd, Alles-in-1 en Alles-Apart vervangen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, cultuur(educatie), begrijpend/studerend lezen, technisch lezen, taal, (werkwoord)spelling, geestelijke stromingen, expressie, burgerschapskunde, sociaal-emotionele vorming en Engels.

Lees hier meer over de verantwoording: Groep 4, Groep 5-8, Alles-Apart

Voldoet Alles-in-1 aan de referentieniveaus voor taal?

Ja.

Referentieniveau 1F (basisniveau) voor taal wordt behaald als kinderen Alles-in-1/Alles-Apart op niveau D (= groep 7) afsluiten. Lees hier meer over de taal referentieniveaus.

Hoe wordt de taalvaardigheid van de kinderen ontwikkeld met Alles-in-1?

Alles-in-1 en Alles-Apart zijn gezamenlijk kerndoelendekkend voor alle kerndoelen Nederlandse taal. Via Alles-Apart worden alle taalregels en strategieën expliciet aangeleerd en geoefend. Binnen de projecten van Alles-in-1 worden deze regels en strategieën herhaald, toegepast en geoefend.

Alles-in-1 combineert en koppelt taal aan zaakvakken. Hierdoor vang je twee vliegen in één klap.

Taaldeskundigen pleiten al jaren voor dit contextgebonden onderwijs. Daarbij lopen impliciet en expliciet taalonderwijs in elkaar over en vormen samen het taalonderwijs binnen Alles-in-1. Kinderen ontwikkelen hun taalvaardigheden impliciet bij het (na)bespreken van de film en bij het lezen van de informatieve teksten over het thema. Ze breiden hun woordenschat uit door het bekijken van de vele afbeeldingen die erbij staan. Maar ook tijdens de expressievakken wordt de woordenschat uitgebreid en koppel je een begrip aan een beleving. De vele praktische doe-opdrachten koppelen begrippen aan een ervaring. En wanneer de kinderen met de TIP-kaarten bezig zijn, zijn ze actief aan het begrijpend lezen (zonder dat ze dat in de gaten hebben).

Expliciet ontwikkelen ze ook hun taalvaardigheden. Elke week zijn er Weekwoorden waarmee spelling en woordenschat wordt geoefend. Deze woorden komen uit de teksten van die week. Daarnaast zijn er gedichten en verhalen, die passen bij het thema en waarna taalopdrachten volgen. Bij het maken van een samenvatting van de informatieve tekst of de film zijn de kinderen bezig met een strategie van begrijpend lezen of luisteren. De kinderen ontwikkelen hun schrijfvaardigheden bij het schrijven door middel van een stelopdracht die gekoppeld is aan het onderwerp van de tekst die ze net hebben gelezen. Door de opdrachten te koppelen aan thema’s van de projecten is de betrokkenheid van de kinderen groot en het leerrendement daardoor groter.

Wordt er binnen Alles-in-1 aan leesbevordering gedaan?

Ja.

Het projectboek vervangt de volgende vakmethoden waarin een beroep gedaan wordt op lezen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, cultuur(educatie), begrijpend/studerend lezen, technisch lezen, taal, geestelijke stromingen. De leesteksten in het boek vormen de basis van deze vakken.

Lezen is belangrijk; van lezen word je taalvaardiger, het vergroot je woordenschat, prikkelt je verbeeldingskracht  en leert je de wereld om je heen beter te begrijpen. Daarnaast is het goed voor de leeskilometers. Om te zorgen dat die leeskilometers zonder weerstand kunnen worden gemaakt , hebben we zorgvuldig gekozen voor interessante, boeiende, ontroerende, grappige en spannende teksten, zodat kinderen plezier in het lezen behouden of krijgen. In het handboek staan tips ter leesbevordering.

Is de canon van Nederland opgenomen in Alles-in-1?

Ja.

De vijftig vensters van de canon van Nederland zijn opgenomen in de vier geschiedenisprojecten. Voor meer info klik hier.

Is burgerschapskunde opgenomen in Alles-in-1?

Ja.

Verantwoordelijkheid dragen, op een constructieve manier met elkaar omgaan, conflicten oplossen en leren samenwerken zijn zaken die in de dagelijkse praktijk niet via leermiddelen, maar vooral via de afgesproken didactiek van een school en de vaardigheden van de leerkracht worden aangeleerd.

Samenwerken in kleinere en grotere groepen gebeurt in alle twintig projecten. Daarnaast explicieter in het project Mensen.

Alles wat met verkeerseducatie te maken heeft is ondergebracht bij het project Vervoer en vindt ook plaats in de tussenweken.

Alles wat met het koningshuis te maken heeft is ondergebracht bij de projecten Gouden Eeuw en Moderne Geschiedenis

Alles wat met het landsbestuur incl. rechtspraak te maken heeft, is ondergebracht bij de projecten Nederland en Moderne Geschiedenis.

Alles wat met de Europese Unie te maken heeft is ondergebracht bij het project Europa.

Alles wat met de Verenigde Naties te maken heeft is ondergebracht bij het project Amerika-Australië.

Is cultuureducatie geïntegreerd in Alles-in-1?

Ja.
Cultuureducatie valt onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie. Dit leergebied omvat drie kerndoelen:

- De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Tijdens alle projecten van Alles-in-1 wordt aandacht besteed aan handvaardigheid, tekenen, drama, dans en muziek. In de handboeken vindt u hiervoor uitgebreide lesbeschrijvingen.

- De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

In de handboeken vindt u hiervoor aandachtspunten en tips. Sowieso komt het telkens terug bij het maken van een werkstuk/doen van onderzoek in groepjes en bij de dramalessen.

- De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Tijdens verschillende projecten wordt aandacht besteed aan aspecten voor cultureel erfgoed. Dit geldt met name voor de geschiedenis- en de cultuurprojecten, maar ook in de andere projecten komen deze aspecten veelvuldig terug door middel van afbeeldingen, excursies, verhalen, gedichten en expressieopdrachten.

Besteedt Alles-in-1 aandacht aan sociaal-emotionele vorming?

Ja.

Om op een adequate wijze mee te doen in de maatschappij is het van belang dat kinderen zich een aantal sociaal-emotionele vaardigheden eigen maken. Het is onder andere belangrijk dat kinderen kunnen samenwerken,  goed leren communiceren en enige mate van autonomie ervaren. Alles-in-1 sluit hierbij aan door een grote diversiteit aan opdrachten en oefeningen waarbij moet worden samengewerkt. Hierbij is er impliciet en expliciet aandacht voor de onderlinge communicatie.  Tijdens de expressie opdrachten werken kinderen vaak impliciet aan de sociaal-emotionele vaardigheden. Naar aanleiding van de verhalen en gedichten komen regelmatig expliciet sociaal-emotionele vraagstukken aan de orde.

Op nog een heel andere manier werkt Alles-in-1 mee aan een positief klimaat in de groep/op de school: wanneer Alles-in-1 goed wordt ingezet, is er een balans per dag/in de week voor de kinderen wat betreft cognitieve, creatieve en praktische vaardigheden. Er is voor ieder kind uitdaging op verschillende leergebieden en verschillende niveaus, en ook zwakke en sterke leerlingen doen mee met de hele groep. Dit alles zorgt voor minder frustraties en dus minder gefrustreerd gedrag dat kan uitmonden in conflicten. Bovendien krijgen kinderen de mogelijkheid om te laten zien waar ze goed in zijn, of dat nou toneelspelen, schilderen, techniek of (voor)lezen is; dat sterkt hun zelfvertrouwen.